Glemt brukernavn eller passord?
 
 
SØK:  Søk
 
 
Besøksteller
Besøksteller
 
Hoved   -->   Støtteapparat
ORGANISERING
05.02.2014, Roy Mienna   (sist endret 11.02.2014 av Lars Hustad)      
 
FK Sørøy Glimts øverste organ er Årsmøtet.  
Årsmøtet gir Styret retningslinjer for hvordan laget skal drifte frem til neste Årsmøte.  
Årsmøtet representeres av lagets medlemmer.  For å bli medlem må kontingent betales.  Betalt kontingent må være betalt og registrert til/i laget før Årsmøtet for å ha stemmerett.  
 
 

Alle som lover å overholde lagets og overordnedes idrettsmyndigheters lover og 
bestemmelser kan bli opptatt som medlem. For øvrig plikter ethvert medlem å overholde 
Norges Idrettsforbunds, dets organisasjonsledd og medlemmers, samt lagets lover og 
bestemmelser. 
En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre 
organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjordt opp. 
Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt. 
 
For å ha stemmerett på lagets møter må et medlem ha fYllt 15 år,ha vært medlem i minst en 
måned og ikke skylde laget kontingent. 
Alle medlemmer som har stemmerett og som ikke er arbeidstaker i laget, er valgbar til 
tillitsverv i laget og som representant til ting eller møte i overordnet idrettsorganisasjon.
 
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.
 
For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11.
 
Lagets høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år innen 1. mars. 
Årsmøtet innkalles av styret med minst 3 ukers varsel direkte til medlemmene eller 
kunngjøring ved oppslag.  Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret 
senest 2 uker før årsmøtet.  Fullstendig sakliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 
uke før årsmøtet. 
Alle lagets medlemmer har adgang til årsmøtet.  Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller 
media til å være tilstede. 
Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter.  Ingen har 
mer enn en stemme,og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. 
På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på sakslista senest 
1 uke før årsmøtet.  Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de frammøtte krever 
det.  Slik beslutning kan bare vedtas i forbindelse med vedtak om godkjenning av sakslista.

 Årsmøtet skal: 

1. Behandle lagets årsmelding 
2. Behandle lagets regnskap i revidert stand. 
3. Behandle innkomne forslag. 
4. Fastsette kontingent. 
5. Vedta lagets budsjett. 
6. Bestemme lagets organisasjon. 
7. Velge: 
a. Leder og nestleder 
b. 5 styremedlemmer og 3 varamedlemmer 
c. Revisor og dennes stedfortreder 
d. Representanter til ting og møter i de organi~ oner laget er tilsluttet
 
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret eller overordnet idretts myndighet bestemmer 
det, eller når minst en tredjdel av de stemmeberettigede medlemmer krever det. 
Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter med minst 14 dagers varsel. 
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgøreise i de saker som er kunngordt i 
innkallingen.
 
Laget ledes av styret som er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. 

Styret skal: 
1. Iverksette årsmøtets og overordnede idretts myndigheters vedtak og bestemmelser. 
2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide 
instruks for disse. 
3. Administrere og føre nødvendig kontroll med lagets økonomi i henhold til de for idretten 
til en hver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. 
4. Representere laget utad. 
Styret skal avholde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene 
forlanger det.
 
Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede.  Vedtak fattes med flertall 
av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt. 
Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært
oppført på sakslista og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
Lovendringer må godkjennes av idrettsstyret og trer ikke i kraft før de er godkjent.
 

 

 

 

Tilbake til forrige side.

 

 
Siste 10 kommentarer
01.11. Det var mange fin...
06.04. Hei ! Lurte på om...
03.11. Hei! Hva har dere...
07.06. Det begynner å ty...
01.06. Hei hei. har dere...
11.04. Tredje plassen gi...
17.03. Vi trenger flere ...
14.03. Tape mot Rafs?? N...
26.02. En fantastisk his...
23.02. Takk Lars :)...

 

Terminlister/tabeller

 
FK SØRØY GLIMT
Adresse: v/Roy Mienna, Postboks 2, 9593 Breivikbotn
Mobil: 40201111     Epost: leder(at)fksoroyglimt.no     Bank: 4912 20 06122
          Webansvarlig: Lars Hustad